آواتار

آواتار

آواتار دختر باد افزار

این آواتار هم مانند انگ یه باد افزار هست ولی دختر هست نگاهش کنید مو داره.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ساعت 3:15  توسط هرمز   | 

داستان آواتار

چهارقبیله به نام های آب خاک باد واتش است که اواتارعدالت رامیان


ان هابرقرارمیکنداماباحمله ی کشوراتش همه چیزبه هم می ریزد


100سال میگذره ویک خواهروبرادراخرین اواتارراپیدامیکنندبادافزاری


به نام انگ بااینکه درهنربادافزاری استاده اماخیلی طول میکشه


تابتونه به هرچهارعنصرمسلط بشه تسلط به چهارعنصرسال ها


طول میکشه چله تمام شده وانگ بایدتااخرتابستان به هرچهار


عنصرمسلط بشه وگرنه اتش افزارها پیروزمیشوند


این کارتون هم اکنون ساعت30: 20  ازپرشین تون پخش می شود


+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 21:31  توسط هرمز   | 

قسمت آخر آواتار

این عکس قسمت آخر آواتار هست که با پادشاه آتش می جنگد آخر سر هم نیروی آتش پادشاه آتش رو می گیره. 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 21:29  توسط هرمز   | 

سکا

سکار رو نگاه کن چقدر ناز شد:

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 21:22  توسط هرمز   | 

شکلک باحال

این مطلب مال آواتار نیست ولی خیلی این شکلک ها باحال هستن

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری پنجم www.pichak.net كليك كنيد+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 18:5  توسط هرمز   | 

بازم عکس

بازم عکس:


+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 16:12  توسط هرمز   | 

سلام بلاخره دارم بیوگرافی رو می زارم

اول انگ

سن. ۱۲ سال البته ۱۰۰ سال تو یخ بوده ها

رنگ مو ها. موهاش قهوه ای البته بیشتر کچله

رنگ چشم ها. قهوه ای سوخته

اخلاق. شوخ طبع باهوش قدرت درک مهربون بانمک خانواده دوست وفادار راستگو

عنصر . باد ولی اواتاره ها

رنگ پوست. گندمی

دوم کاتارا

سن. ۱۴ سال

رنگ مو. قهوه ای

رنگ چشم. ابی

رنگ پوست. سبزه

عنصر . اب

اخلاق. احساسی  یکم بد اخلاق عاشق عنصرشه احساس رقابت خجالتی

رنگ مورد علاقه.ابی

سوم تاف

سن. ۱۲ سال

رنگ مو. شیاه و مشکی تیره

رنگ چشم. سبز و خاکستری مایل به ابی البته کوره ها

رنگ پوست. گندمی و سفید

عنصر.خاک

اخلاق. بد اخلاق بی خیال مهروبون احساس مسئولیت در نظر خودش خیلی باهوش و قویه البته هست ها

رنگ مرد علافه. سبز

چهارم زوکو

رنگ پوست. سفید گندمی

سن . نمیدونم

رنگ مو.قهو ای سوخته

عنصر. اتش

اخلاق. خشن از داخل مهربون   وفادار استگو  ادای قدرت زیاد

رنگ مورد علاقه. قرمز

رنگ چشم. قهو ای مایل به جیگری

فعلا این هارو می زارم بعدن بقیرو

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 21:45  توسط هرمز   | 

ماجرای فصل های اواتار

سلام بازم این بار براتون ماجرای سه فصل اواتارو می زارم امید وارم خوشتون بیاد

فصل اول. تو فصل به خاطر کاتارا و ساکا اواتار انگ از توی کوه یخ می یاد بیرون ولی وقتی با کاتارا در حال گشت و گذار تو قطب جنوب به کشتی قدیمی اتش افزارا می رسن و کاتارا ماجرای صد سال جنگ رو برای انگ تعریف می کنه و وارد کشتی که میشن پای انگ به طنابی برخور می کند که این طناب تله اتش افزاراست و این جوری می شه که زوکو می فهمه انگ برگشته به دنبال اون به راه می افته و انگ رو پیدا می کنه انگ دستگیر می شه و بنا به دلا یلی به حالت اواتاری در می یاد وکاتارا می فهمه که انگ اوتاره اون به سفر می رن تا انگ اب افزاری رو یاد بگیره بقیشو اگه بگم بی نمک می شه پس بریم سراق فصل دوم

خاک. تو این قسمت انگ شبها خواب یه دختر رو می بینه و اون دختر همون تاف بی فونگ هست اونا با تاف اشنا می شن و تاف و کاتار یکم باهم مشکل دارن ولی به هر حال اپا رو می دزدن و انگ به دنبال اپا به باسینگسه می ره به دو دلیل یک پیدا کردن اپا دو خبر مهمی به پادشاه خاک به هر حال به هر بد بختی شده اپا رو پیدا می کنن ولی کاتارا دستگیر می شه با زوکو بعد عمو ایرو کمک انگ می کنه و کاتارا و زو کو ازاد می شن ولی انگ به دست ازولا بد جنس میمیره بچه ها کاتارا با اب سحر امیز انگ رو زنده نگه داشت

و بلاخره فصل اخر اتش. تو این فصل وقتی انگ از خواب بیدار می شه می بینه زخمیه و تازه بچه ها انگ مو در میاره و کاتارا و ساکاهم باباشون رو پیدا می کنن و انگ رو به هر بد بختی راضی می کنن که به سر زمین انش بره اونا همه تغییر قیافه می دن و با لباس های سرزمین اتش تو اون جا می گردن و انگ به مدرسه می ره و تو این قسمت برای شکست پادشاه اوزای می رن و جای پادشاه اتش ازولا رو می بینن زوکو هم با باش دعوا میکنه و به دلایلی به گروه انگ ملحق می شه و اتش ازاری رو به انگ یاد می ده و....... بقیشو باید خودتون بیبینید

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 21:36  توسط هرمز   | 

عکس های جالب

این دختره چقدر نازه

کاتارا چه خوشگل شده

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 17:25  توسط هرمز   | 

خبر های داغ


سلام بچه ها یه خبری براتون دارم که نمی دونم خوبه یا بد  وقتی داشتم تواینتر نت دنبال عکس جدید اواتار می گشتم یک دفعه یه انیمیشن رو دیدم به نام کورا گفتم این چه ربطی به اواتار داره اخه بعد کلیک کردم رو عکسش بگید چی دیدم علامت اواتار که همیشه می نوشتش رو  کیلیک کردم رو سایتش ببینم جریان چیه  اگه گفتید چی نوشته بو وای وای وای  گوش بدید

 

 

 


خط داستان: این داستان 70 سال پس از وقایع " آواتار ، آخرین باد افزار " اتفاق میافتد ، کورا آواتاری که ماجراجویی هایی را بعد از آنگ با هیجان دنبال میکند . این ماجرا از ان جاییی شروع می شود که اواتار اخرین با د افزار مرده است و دخترش کورا که یک اب افزار حرفهای است به جای او اواتار است .... بقیشو تاقتم نگرفت که بنویسم بچه ها شرمنده اخ اخ اخ باورم نمیشه انگ مرده باشه  شما چی؟ دیدی زمون رو اخ اخ اخ بچه ها منم مثل این ادمک ها گریم گرفت ااااااااااااااااااااااااااااااهرچه قد هم از این ادمک ها بزارم بس نیست

 

 

 

بچه ها مژده بده مژده ممکنه اواتار انگ زنده باشه دعا کنید لطفا من که دارم دانلودش می کنم ببینم چی می شه برام دعا کنیدای استرس دارم 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 16:51  توسط هرمز   | 

مطالب قدیمی‌تر